Vedtægter

Vedtægter

for

OK-klubben Haderslev

 

§ 1.  Hjemsted

 Omsorgsklubben OK-Haderslev er en selvejende institution
 med hjemsted i Haderslev kommune

 

§ 2.  Formål

OK-Haderslev har på et upolitisk grundlag og inden for den sociale lovgivnings rammer til formål at arbejde for at bidrage til så gode forhold som muligt for pensionister og medborgere på efterløn.

 

§ 3.  Bestyrelse

OK-Haderslev ledes af en bestyrelse på mindst 5, der varetager klubbens overordnede ledelse.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2- årig periode - 2 medlemmer i lige og 3 medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. Den valgte bestyrelse konstituerer sig på det første møde efter det ordinære årsmøde med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

 

§ 4. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen varetager samtlige klubbens administrative økonomiske anliggender under hensyntagen til klubbens formål og de til enhver tid gældende vedtægter for klubbens ledelse og drift.

Bestyrelsen kan vælge at uddelegere en del af sit arbejde ved nedsættelse af udvalg, der hver ledes af en af bestyrelsen godkendt udvalgsformand. Medlemmerne holdes løbende orienteret om klubbens virksomhed i forbindelse med de sædvanlige medlemsarrangementer

 

§ 5.  Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder der nødvendigt, dog mindst to gange årligt, eller når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne anmoder herom.

Ved afstemninger i bestyrelsen træffes beslutningerne ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede.     

 

§ 6.  Årsmøde.

Årsmødet er OK Klubbens højeste myndighed. Bestyrelsen indkalder medlemmerne til årsmøde via klubbens forårsprogram med angivelse af dagsorden.

Ordinært årsmøde afholdes hvert år i januar måned. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskabet

4.      Behandling af indkomne forslag

5.      Godkendelse af budget og kontingent for næste år

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.      Valg af en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant

8.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9.      Eventuelt.

 

Forslag der ønskes bragt til afstemning under punkt 4.  indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

 

§ 7.  Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt. Eller når mindst 25 medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for det ekstraordinære årsmøde. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal årsmødet afholdes inden 4 uger efter dennes modtagelse. Ekstraordinært årsmøde indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse med angivelse af dagsorden med 14 dages varsel

 

 8.  Økonomi og revision

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret, og regnskabet skal forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift inden udgangen af januar måned. Såfremt der fremkommer et overskud, skal dette henlægges til senere brug til de i 2 nævnte formål.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører klubbens kapital, kræver tilslutning af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Regnskabet skal revideres af to af bestyrelsen blandt medlemmerne udpegede eller af en statsautoriseret/registreret revisor, og fremsendes derefter og senest 1. februar sammen med en medlemsliste til landsorganisationen.

 

§ 9.  Tegningsregler og hæftelse

Klubben tegnes af bestyrelsens formand eller under dennes fravær næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Bestyrelsen kan evt. meddele prokura.

Kun klubben som sådan hæfter for indgåede forpligtelser.

 

§ 10.  Landsorganisationen.

OK-Haders1ev er en del at LANDSORGANISATIONEN OK-klubberne i Danmark og fungerer inden for de af denne besluttede vedtægter for den samlede organisations retningslinjer og virksomhed.

 

§ 11.  Vedtægtsændringer

Ændringer af nærværende vedtægter kan foretages af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, når den påtænkte vedtægtsændring er meddelt bestyrelsens medlemmer i en dagsorden udsendt med mindst to ugers varsel.

Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for ændringerne, og at disse efterfølgende godkendes af LANDSORGANISATIONENS bestyrelse.

 

§ 12.  Opløsning

Såfremt det måtte blive aktuelt at opløse OK-Haderslev, skal spørgsmålet forelægges og drøftes på et medlemsmøde, til hvilket samtlige klubmedlemmer skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og med angivelse af, hvorfor spørgsmålet om klubbens nedlæggelse er blevet aktuelt.

I forbindelse med bestyrelsens efterfølgende behandling af spørgsmålet om nedlæggelse af OK-Haderslev, skal der varsles som for vedtægtsændringer, og det kræves at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for opløsning af klubben.

I tilfælde af OK-Haderslevs opløsning overføres klubbens økonomiske og evt. andre midler til LANDSORGANISATIONEN, der derefter fordeler midlerne ligeligt til de øvrige OK-klubber i Danmark.

 

Såfremt der på tidspunktet for klubbens opløsning resterer ubrugte kommunale bevilgede beløb, kontakter LANDSORGANISATIONEN den pågældende kommune, før klubbens økonomiske midler fordeles til de øvrige OK-klubber.

 

§13.  Ikrafttræden

Disse vedtægter for OK-Haderslev er gældende fra 1/1 2020

 

Haderslev den 21/8 2019

 

 

Elly Pedersen

Asmus Svendsen

Mads Sand 

     Johanne Petersen

Formand

Næstformand

Kasserer

 Sekretær

Jytte Sand

 

Lis Weber

 

Bestyrelsesmedlem                        Suppleant

- for OK-klubben i Haderslev

§ 1 - Hjemsted
Omsorgsklubben OK-Haderslev er en selvejende institution med hjemsted i Haderslev kommune.

§ 2 - Formål
OK-Haderslev har på et upolitisk grundlag og inden for den sociale lovgivnings rammer til formål at arbejde for at bidrage til så gode forhold som muligt for pensionister og medborgere på efterløn.

§ 3 - Bestyrelse
OK-Haderslev ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 9 medlemmer, der varetager klubbens overordnede ledelse.
Bestyrelsen er selvsupplerende.

§ 4 - Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen varetager samtlige klubbens administrative og økonomiske anliggender under hensyn-tagen til klubbens formål og de til enhver tid gældende vedtægter for klubbens ledelse og drift.
Bestyrelsen kan vælge at uddelegere en del af sit arbejde ved nedsættelse af udvalg, der hver ledes af en af bestyrelsen godkendt udvalgsformand.
Bestyrelsen er ansvarlig for rettidig udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen, således at der forebygges evt. problemer med drift og opretholdelse af OK-klubben som følge af problemer i forbindelse med bestyrelsesmedlemmers afgang fra bestyrelsen.
Medlemmerne holdes løbende orienteret om klubbens virksomhed i forbindelse med de sædvanlige medlemsarrangementer.

§ 5 - Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, dog mindst to gange årligt, eller når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne anmoder herom.
Ved afstemninger i bestyrelsen træffes beslutningerne ved simpelt flertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede.

§ 6 - Økonomi og revision
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret, og regnskabet skal forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift inden udgangen af februar måned.
Såfremt der fremkommer et overskud, skal dette henlægges til senere brug til de i § 2 nævnte formål.
Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører klubbens kapital, kræver tilslutning af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.
Regnskabet skal revideres af to af bestyrelsen blandt medlemmerne udpegede eller af en statsautoriseret/registreret revisor, og fremsendes derefter og senest ½ år efter regnskabsårets udløb til Landsorganisationen.

§ 7 - Tegningsregler og hæftelse
Klubben tegnes af bestyrelsens formand eller under dennes fravær af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Bestyrelsen kan evt. meddele prokura.
Kun klubben som sådan hæfter for indgåede forpligtelser.

§ 8 – Landsorganisationen
OK-Haderslev er en del af LANDSORGANISATIONEN OK-klubberne i Danmark og fungerer inden for de af denne besluttede vedtægter for den samlede organisations retningslinjer og virksomhed.

§ 9 – Vedtægtsændringer
Ændringer af nærværende vedtægter kan foretages af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, når den påtænkte vedtægtsændring er meddelt bestyrelsens medlemmer i en dagsorden udsendt med mindst to ugers varsel.
Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 bestyrelsen stemmer for ændringerne, og at disse efterfølgende godkendes af LANDSORGANISATIONENS bestyrelse.

§ 10 – Opløsning
Såfremt det måtte blive aktuelt at opløse OK-Haderslev, skal spørgsmålet forelægges og drøftes på et medlemsmøde, til hvilket samtlige klubmedlemmer skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og med angivelse af, hvorfor spørgsmålet om klubbens nedlæggelse er blevet aktuelt.
I forbindelse med bestyrelsens efterfølgende behandling af spørgsmålet om nedlæggelse af OK-Haderslev, skal der varsles som for vedtægtsændringer, og det kræves, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for opløsning af klubben.
I tilfælde af OK-Haderslevs opløsning overføres klubbens økonomiske og eventuelle andre midler til LANDSORGANISATIONEN, der derefter fordeler midlerne ligeligt til de øvrige OK-klubber i Danmark.
Såfremt der på tidspunktet for klubbens opløsning resterer uforbrugte kommunalt bevilgede beløb,
kontakter Landsorganisationen den pågældende kommune, før klubbens økonomiske midler fordeles til de øvrige OK-klubber.

§ 11 – Ikrafttræden
Disse vedtægter for OK-Haderslev er gældende fra den 19. januar 2010


Underskrifter:

Jens Aage Helmig, Elly Pedersen, K.E.Melchiorsen, Kirsten Holmgaard, Else Scherrebeck, Waltraut Jacobsen, Ellen Hansen, Almut Faaborg.
 
* OK-Haderselv v/formand Elly Pedersen tlf. 74 53 26 21 e-mail: toftvej@mail.dk *
Lav din egen hjemmeside med mono.net