Vedtægter for OK-klubben Haderslev

§ 1 - Hjemsted:
OK -Klubben er en forening med hjemsted i Haderslev kommune.
§ 2 - Formål:
OK-Haderslev har på et upolitisk grundlag og inden for den sociale lovgivnings rammer, til formål at arbejde for at bidrage til så gode forhold som muligt for pensionister og medborgere på efterløn.
§ 3 - Myndighed:
Klubbens øverste myndighed er årsmødet.
Regnskabsår er kalenderåret.
§ 4 - Årsmøde:
 Ordinært årsmøde afholdes hvert år i marts måned. Bestyrelsen indkalder medlemmerne via klubbens forårsprogram med angivelse af dagsorden som altid skal indeholde følgende punkter:
 
01. Valg af dirigent (referent/ stemmetæller)
02. Bestyrelsens beretning
03. Aflæggelse af revideret regnskab
04. Behandling af indkommende forslag
05. Fremlæggelse af budget
06. Valg af bestyrelse (2 i lige år og 3 i ulige år)
07. Valg af 2 suppleanter hvert år
08. Valg af 2 revisorer hvert år
09. Valg af 2 revisorsuppleanter hvert år
10. Evt.
 
Ved ændringer af klubbens vedtægter kræves 2/3 af de afgivne stemmer herfor.
§ 5 - Ekstraordinær årsmøde:
 Ekstraordinært årsmøde afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer indgiver skriftlig motiveret begæring.
Indkaldelsen skal ske med mindst 3 ugers varsel og med dagsorden
§ 6 - Stemmeret:
Alle klubbens medlemmer er stemme berettiget når kontingentet er betalt.
§ 7 - Bestyrelse:
OK-Haderslev ledes af en bestyrelse på mindst 5 personer, der varetager klubbens ledelse.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2årig periode- 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.
Genvalg kan finde sted.
Den valgte bestyrelse konstituerer sig på første møde efter det ordinære årsmøde med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år 
§ 8 - Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen afholder så ofte formanden finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt, eller når mindst 2/3 af bestyrelsen anmoder herom.
Ved afstemning i bestyrelsen træffes beslutningerne ved simpelt flertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede.
§ 9 - Økonomi og revision:
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift inden udgangen af januar måned. Regnskabet skal revideres af 2 revisorer eller en statsautoriseret/ registreret revisor. 
Regnskabet samt en medlemsliste skal indsendes til Landsorganisationen senest 1.februar.
§ 10 - Tegningsregler og hæftelse:
Klubbens tegnes af formanden eller formanden og kasserer i fællesskab, og at de hver for sig er bemyndiget til at anvende elektroniske bankprodukter. 
§ 11 - Landsorganisationen:
OK – Haderslev er en del af Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark og fungerer inden for de af denne besluttede vedtægter for den samlede organisation og virke.
§ 12 - Vedtægtsændringer:
Ændringer af nærværende vedtægter kan foretages af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde. Når den påtænkte vedtægtsændring er meddelt bestyrelsen i en dagsorden med mindst 2 ugers varsel.
Til ændringerne kræves, at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for.
Efterfølgende skal de godkendes ved årsmødet, samt af Landsorganisationens bestyrelse.
§ 13 - Opløsning:
Såfremt det måtte blive aktuelt at opløse OK-Haderslev skal spørgsmålet forelægges og drøftes på et medlemsmøde, til hvilke samtlige af klubbens medlemmer skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og med angivelse af, hvorfor spørgsmålet om klubbens nedlæggelse er blevet aktuelt.
I forbindelse med bestyrelsens efterfølgende behandling af spørgsmålet om nedlæggelse af OK-Haderslev skal der varslet som ved vedtægtsændringer, og det kræves at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.
I tilfælde af OK-Haderslevs opløsning overføres klubbens midler til Landsorganisationen. 
Såfremt der på tidspunktet resterer uforbrugte kommunalt bevilgede beløb, kontakter Landsorganisationen den pågældende kommune.
§ 14 - Ikrafttræden.
Disse vedtægter for OK-Haderslev er gældende fra den 13/4. 2022
Underskrifter:
 
Formand:
Næstformand:
Kasserer: Johanne Petersen
Sekretær: Kirsten Arildsen
Bestyrelsesmedlem: Lis Weber Nielsen
Suppleant
Suppleant
 
Disse vedtægter er godkendt af Landsorganisationen  d. 13/4.2022
 
* OK-Haderslev - kontakt: Charlotte Klockmann, Gramvej 10, 6630 Rødding. Tlf. 25310922, mail: charlotteklockmann@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net